loader

ვინ არის ბადრაგირების სამსახურის თანამშრომელი, რომელსაც პატიმარმა იარაღი ამოაცალა და თავი დაიზიანა - პალიტრა ვიდეო

მთავარი ყველა ვიდეო საავტორო ტექნოლოგიები ახალი ამბები საზოგადოება შოუბიზნესი მოზაიკა სპორტი ვიდეოგაკვეთილები მსოფლიო მნიშვნელოვანი ინფორმაცია PALITRANEWS სხვადასხვა

ვინ არის ბადრაგირების სამსახურის თანამშრომელი, რომელსაც პატიმარმა იარაღი ამოაცალა და თავი დაიზიანა

სა­სა­მარ­თლო სპე­ცი­ა­ლუ­რი პე­ნი­ტენ­ცი­უ­რი სამ­სა­ხუ­რის ეს­კორ­ტის ოფიც­რის მი­მართ აღ­კვე­თის ღო­ნის­ძი­ე­ბის შე­ფარ­დე­ბა­ზე მსჯე­ლობს. თბი­ლი­სის სა­ქა­ლა­ქო სა­სა­მარ­თლო­ში ეს­კორ­ტის ოფიც­რის ვა­ლე­რი გო­ზა­ლიშ­ვი­ლის სა­სა­მარ­თლო პრო­ცე­სი მიმ­დი­ნა­რე­ობს, რო­მელ­საც პა­ტი­მარ­მა ე.წ. კა­ბუ­რი­დან ცე­ცხლსას­რო­ლი ია­რა­ღი ამო­ა­ცა­ლა და თა­ვის არე­ში ჭრი­ლო­ბა მი­ი­ყე­ნა.

დღე­ვან­დელ პრო­ცეს­ზე სა­სა­მარ­თლო ეს­კორ­ტის ოფიც­რის­თვის აღ­კვე­თის ღო­ნის­ძი­ე­ბის შე­ფარ­დე­ბა­ზე იმ­სჯე­ლებს.

სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­გა­მო­ძი­ე­ბო სამ­სა­ხუ­რის მიერ ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი გა­მო­ძი­ე­ბის თა­ნახ­მად, 20 აგ­ვის­ტოს, თბი­ლის­ში, შპს „ფსი­ქი­კუ­რი ჯან­მრთე­ლო­ბი­სა და ნარ­კო­მა­ნი­ის პრე­ვენ­ცი­ის ცენ­ტრის“ მე-3 სარ­თულ­ზე მდე­ბა­რე დე­რე­ფან­ში, რომ­ლის მიმ­დე­ბა­რე პა­ლა­ტებ­შიც ფსი­ქი­კუ­რი პრობ­ლე­მე­ბის მქო­ნე პა­ტიმ­რე­ბი იყ­ვნენ გან­თავ­სე­ბუ­ლი, სპე­ცი­ა­ლუ­რი პე­ნი­ტენ­ცი­უ­რი სამ­სა­ხუ­რის ეს­კორ­ტის ოფი­ცე­რი ვ.გ. წინ­და­ხე­დუ­ლო­ბის ნორ­მის და­უც­ვე­ლად გა­და­ად­გილ­დე­ბო­და სამ­სა­ხუ­რებ­რი­ვი - საშ­ტა­ტო ია­რა­ღით. გარ­და აღ­ნიშ­ნუ­ლი­სა, მან იქვე დე­რე­ფან­ში მყოფ პა­ტი­მარს არ მი­უ­თი­თა, შე­სუ­ლი­ყო მისი გან­თავ­სე­ბის პა­ლა­ტა­ში და მხო­ლოდ სა­ჭი­რო­ე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, პე­ნი­ტენ­ცი­უ­რი სამ­სა­ხუ­რის თა­ნამ­შრომ­ლე­ბის ნე­ბარ­თვით და­ე­ტო­ვე­ბი­ნა აღ­ნიშ­ნუ­ლი სივ­რცე. ბრალ­დე­ბულ­მა, ასე­ვე არ გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლა ვი­ზუ­ა­ლუ­რი კონ­ტრო­ლი პა­ტიმ­რის მი­მართ, რო­მე­ლიც მი­ე­პა­რა მას და სა­ქამ­რე­ში არ­სე­ბუ­ლი ია­რა­ღის შე­სა­ნა­ხი სპე­ცი­ა­ლუ­რი ბუ­დი­დან (ე.წ. კა­ბუ­რი­დან) ამო­ა­ცა­ლა სამ­სა­ხუ­რებ­რი­ვი ცე­ცხლსას­რო­ლი ია­რა­ღი, სა­ი­და­ნაც სამი გას­რო­ლა გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლა, მათ შო­რის ერთ-ერთი გას­რო­ლით თა­ვის არე­ში მი­ი­ყე­ნა ჭრი­ლო­ბა და კო­მა­ტო­ზურ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში ჩა­ვარ­და.

ეს­კორ­ტის ოფი­ცე­რი ვა­ლე­რი გო­ზა­ლიშ­ვი­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს სის­ხლის სა­მარ­თლის კო­დექ­სის 342-ე მუხ­ლის მე-2 ნა­წი­ლით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი და­ნა­შა­უ­ლის ჩა­დე­ნის­თვის და­ა­კა­ვეს, რაც გუ­ლის­ხმობს მო­ხე­ლის მიერ სამ­სა­ხუ­რებ­რი­ვი მო­ვა­ლე­ო­ბის არა­ჯე­როვ­ნად შეს­რუ­ლე­ბას მის­და­მი და­უ­დე­ვა­რი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბის გამო, რა­მაც მძი­მე შე­დე­გი გა­მო­იწ­ვია.

წყარო: "ამბები"