loader

საიტი, სადაც 200 ლარიანი დახმარების მისაღებად უნდა დარეგისტრირდეთ, ჩაირთო - ნახეთ, დეტალური ინფორმაცია - პალიტრა ვიდეო

მთავარი ყველა ვიდეო საავტორო ტექნოლოგიები ახალი ამბები საზოგადოება შოუბიზნესი მოზაიკა სპორტი ვიდეოგაკვეთილები მსოფლიო მნიშვნელოვანი ინფორმაცია PALITRANEWS სხვადასხვა

საიტი, სადაც 200 ლარიანი დახმარების მისაღებად უნდა დარეგისტრირდეთ, ჩაირთო - ნახეთ, დეტალური ინფორმაცია

0-დან 17 წლის ჩათ­ვლით ბავ­შვე­ბის­თვის, 200-ლა­რი­ა­ნი დახ­მა­რე­ბის მი­სა­ღე­ბად, მშობ­ლე­ბი სპე­ცი­ა­ლურ პორ­ტალ­ზე რე­გის­ტრა­ცი­ის გავ­ლას დღე­ი­დან შეძ­ლე­ბენ. ამის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტრო ავ­რცე­ლებს.

უწყე­ბის ცნო­ბით, რე­გის­ტრა­ცი­ის შე­სა­ხებ შე­სა­ბა­მი­სი ინ­სტრუქ­ცია ხელ­მი­საწ­ვდო­მია, ოკუ­პი­რე­ბუ­ლი ტე­რი­ტო­რი­ე­ბი­დან დევ­ნილ­თა, შრო­მის, ჯან­მრთე­ლო­ბი­სა და სო­ცი­ა­ლუ­რი დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს ვებ გვერ­დზე: www.moh.gov.ge და ელექტრო­ნულ პორ­ტალ­ზე -daxmareba.moh.gov.ge

„ელექტრო­ნულ პორ­ტალ­ზე უნდა გან­თავ­სდეს შემ­დე­გი სა­ხის ინ­ფორ­მა­ცია: ბავ­შვის სა­ხე­ლი, გვა­რი, და­ბა­დე­ბის თა­რი­ღი, პი­რა­დი ნო­მე­რი; მშობ­ლის/კა­ნო­ნი­ე­რი წარ­მო­მად­გენ­ლის სა­ხე­ლი, გვა­რი, პი­რა­დი ნო­მე­რი; მშობ­ლის/კა­ნო­ნი­ე­რი წარ­მო­მად­გენ­ლის სა­ხელ­ზე კო­მერ­ცი­ულ სა­ბან­კო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში გახ­სნი­ლი სა­ბან­კო ან­გა­რი­შის რეკ­ვი­ზი­ტე­ბი (ბან­კის ან­გა­რი­შის ნო­მე­რი); სა­კონ­ტაქ­ტო მო­ბი­ლუ­რი, რო­მელ­ზეც მოკ­ლე ტექ­სტუ­რი შე­ტყო­ბი­ნე­ბე­ბის გაგ­ზავ­ნა მოხ­დე­ბა.

იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ იუს­ტი­ცი­ის სა­მი­ნის­ტროს სერ­ვი­სე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის სა­ა­გენ­ტოს მიერ, ვერ ხდე­ბა ბავ­შვსა და მშო­ბელს შო­რის ურ­თერ­თკავ­ში­რის და­დას­ტუ­რე­ბა, მშო­ბელ­მა ელექტრო­ნულ პორ­ტალ­ზე ბავ­შვის და­ბა­დე­ბის მოწ­მო­ბა უნდა ატ­ვირ­თოს.

იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ სა­ხელ­მწი­ფო ზრუნ­ვი­სა და ტრე­ფი­კინ­გის მსხვერ­პლთა, და­ზა­რა­ლე­ბულ­თა დახ­მა­რე­ბის სა­ა­გენ­ტოს მიერ ვერ ხდე­ბა ბავ­შვსა და კა­ნო­ნი­ერ წარ­მო­მად­გე­ნელს შო­რის ურ­თი­ერ­თკავ­ში­რის და­დას­ტუ­რე­ბა, კა­ნო­ნი­ერ­მა წარ­მო­მად­გე­ნელ­მა ელექტრო­ნულ პორ­ტალ­ზე მე­ურ­ვედ/მზრუნ­ვე­ლად და­ნიშ­ვნის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა უნდა ატ­ვირ­თოს.

ელექტრო­ნულ პორ­ტალ­ზე შევ­სე­ბუ­ლი გა­ნა­ცხა­დით, მშო­ბე­ლი/კა­ნო­ნი­ე­რი წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი ადას­ტუ­რებს შევ­სე­ბუ­ლი მო­ნა­ცე­მე­ბის სის­წო­რეს.

სო­ცი­ა­ლუ­რი დახ­მა­რე­ბა, ბავ­შვის ერთ-ერთი მშო­ბე­ლის ან კა­ნო­ნი­ე­რი წარ­მო­მად­გენ­ლის მიერ, ბავ­შვის ელექტრო­ნულ პორ­ტალ­ზე გან­ცხა­დე­ბის შევ­სე­ბის შემ­დეგ გა­ი­ცე­მა. 0-დან 17 წლის ჩათ­ვლით ბავ­შვე­ბის­თვის 200-ლა­რი­ა­ნი დახ­მა­რე­ბის მი­სა­ღე­ბად, მშობ­ლებს რე­გის­ტრა­ცი­ის გავ­ლა 15 აგ­ვის­ტო­დან პირ­ველ დე­კემ­ბრამ­დე შე­ეძ­ლე­ბათ. დახ­მა­რე­ბის მი­ღე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლი იქ­ნე­ბა მიმ­დი­ნა­რე წლის სექ­ტემ­ბრი­დან.

იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ ფი­ზი­კურ პირი ელექტრო­ნულ პორ­ტალ­ზე რე­გის­ტრა­ცი­ის გავ­ლას ვერ ახერ­ხებს, უნდა მი­მარ­თოს: სსიპ სო­ცი­ა­ლუ­რი მომ­სა­ხუ­რე­ბის სა­ა­გენ­ტოს ყვე­ლა ტე­რი­ტო­რი­ულ ერ­თე­ულს, სა­ქარ­თვე­ლოს რე­გი­ო­ნუ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და ინფრას­ტრუქ­ტუ­რის სა­მი­ნის­ტრო და ად­გი­ლობ­რი­ვი თვით­მმარ­თველ­ბებს, სა­ქარ­თვე­ლოს იუს­ტი­ცი­ის სა­მი­ნის­ტროს იუს­ტი­ცი­ის სახ­ლებს და სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ ცენ­ტრებს, „ლი­ბერ­თი ბან­კის“ ფი­ლი­ა­ლებს“,- აღ­ნიშ­ნუ­ლია ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.

უწყე­ბის ცნო­ბით, ელექტრო­ნულ პორ­ტალ­ზე შე­სა­ბა­მი­სი დო­კუ­მენ­ტა­ცი­ის ატ­ვირ­თვა 24 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­შია შე­საძ­ლე­ბე­ლი. სა­მი­ნის­ტროს გან­მარ­ტე­ბით, და­მა­ტე­ბი­თი ინ­ფორ­მა­ცი­ის მი­ღე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლია სა­ქარ­თვე­ლოს ოკუ­პი­რე­ბუ­ლი ტე­რი­ტო­რი­ე­ბი­დან დევ­ნილ­თა, შრო­მის, ჯან­მრთე­ლო­ბი­სა და სო­ცი­ა­ლუ­რი დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს ცხელ ხაზ­ზე - 1505.